جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر وادی زاده - آبادان

نام داروخانه: دکتر وادی زاده
  آدرس: آبادان، خیابان شهید بهشتی - نبش بیمارستان شهید بهشتی
 تلفن تماس:
06153331205
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان