جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر هندیجانی زاده - آبادان

نام داروخانه: دکتر هندیجانی زاده
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - نبش کاشانی
 تلفن تماس:
06153223356
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان