جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر قناعتیان - آبادان

نام داروخانه: دکتر قناعتیان
  آدرس: آبادان، احمدآباد - خیابان دوازده فرعی - نبش 7 اصلی
 تلفن تماس:
06153326311
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان