جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر علی پور - آبادان

نام داروخانه: دکتر علی پور
  آدرس: آبادان، جنب اورژانس بیمارستان شهید بهشتی
 تلفن تماس:
06153328033
نوع داروخانه: خصوصی- روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان