جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ظاهری - آبادان

نام داروخانه: دکتر ظاهری
  آدرس: آبادان، سلیج - درمانگاه امام رضا (ع)
 تلفن تماس:
نوع داروخانه: خصوصی- نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان