جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر رهنمایی - آبادان

نام داروخانه: دکتر رهنمایی
  آدرس: آبادان، احمدآباد - خیابان دوازده فرعی - تقاطع 2 اصلی
 تلفن تماس:
06153336080
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان