جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان شهید بهشتی - آبادان

نام داروخانه: بیمارستان شهید بهشتی
  آدرس: آبادان، خیابان شهید بهشتی
 تلفن تماس:
06153323094
نوع داروخانه: دولتی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان