جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان امام خمینی-نفت-داروخانه بستری - آبادان

نام داروخانه: بیمارستان امام خمینی-نفت-داروخانه بستری
  آدرس: آبادان، خیابان منتظری
 تلفن تماس:
53226811
نوع داروخانه: شرکت نفت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان