جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان آیت الله طالقانی - آبادان

نام داروخانه: بیمارستان آیت الله طالقانی
  آدرس: آبادان، فیه - میدان پاستار
 تلفن تماس:
06153361001
نوع داروخانه: دولتی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان