داروخانه های تویسرکان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
اشتران مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای اشتران
باباپیر علی مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای باباپیرعلی
بیمارستان ولیعصر نیمه وقت (ساعت اداری) تویسرکان بلوار شهید بهشتی
تامین اجتماعی تمام وقت تویسرکان خیابان حافظ غربی
دکتر نسبی - تویسرکان خیابان شهید باهنر- جنب بانک تجارت
دکتر محروقی شبانه روزی تویسرکان خیابان شهید باهنر
دکتر محمدی تمام وقت تویسرکان خیابان شهید باهنر - روبروی بانک رفاه
دکتر کلاگر تمام وقت تویسرکان خیابان شهید باهنر- جنب بانک رفاه کارگران
سید شهاب مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای سیدشهاب
شان آباد مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای شان آباد
شفا تمام وقت تویسرکان خیابان شهید باهنر
شمس (دکتر موسوی) تمام وقت تویسرکان خیابان شهید باهنر
فریازان مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای فریازان
لامیان مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای لامیان
مبارک آباد مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای مبارک آباد
مرکز شماره 1 (شهید مدنی) - تویسرکان میدان معلم- روبروی پارک نبوت
مرکز شماره 4 (سرکان ) - تویسرکان شهر سرکان
مرکز شماره 5 شبانه روزی درجه 2 (فرسفج) مرکز بهداشت/شبانه روزی تویسرکان شهرفرسفج
مرکزشماره 2 (17 شهریور ) - تویسرکان خیابان امیرکبیر -جنب نیروی انتظامی
مرکزشماره 3 (امام خمینی - تویسرکان سرابی- خیابان امام حسین -روبروی مدرسه شهدا
میانده مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای میانده
هامون تمام وقت تویسرکان جنب بیمارستان ولیعصر(عج)
ورد آورد علیا مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای وردآوردعلیا
ولاشجرد مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای ولاشجرد
کهنوش مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان روستای کهنوش
مرکزشماره 2 ( 17 شهریور ) مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان خیابان امیرکبیر جنب نیروی انتظامی
مرکز شماره 4 ( سرکان ) مرکز بهداشت/روزانه تویسرکان شهر سرکان