داروخانه های تربت جام

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر آزادی روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر آقایی شبانه روزی تربت جام میدان مرکزی
دکتر ابراهیمی روزانه تربت جام میدان مرکزی
دکتر احراری - تربت جام روستای کاریزنو
دکتر احمدی بنکدار شبانه روزی تربت جام خیابان المهدی
دکتر پوربدخشان روزانه تربت جام جاده تایباد
دکتر جامی الاحمدی روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر خوبزاد روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر رفیعی روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر صحرایی روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر علیزاده روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر قره داشی روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر محدث روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر مروت دار روزانه تربت جام خیابان المهدی
دکتر نظراحمدی روزانه تربت جام خیابان المهدی