داروخانه های تالش

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر نجاتی افخم روزانه تالش خیابان استاد معین
دکتر فلاح روزانه تالش خیابان امام خمینی
بیمارستان شهید نورانی خاص تالش خیابان بهشتی
جالینوس روزانه تالش خیابان خرمشهر
دکتر ارجمندی نیمه روز عصر تالش خیابان خرمشهر
دکتر پورفرهادی روزانه تالش خیابان خرمشهر
شبانه روزی تالش شبانه روزی تالش خیابان خرمشهر
پاستور روزانه تالش خیابان سعدی
رازی روزانه تالش خیابان شهید بهشتی