داروخانه های تاکستان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابوترابی تاکستان اسفرورین
افشار شبانه روزی تاکستان خیابان امام
ایزدفر تاکستان خیابان امام خمینی
بیمارستان تامین اجتماعی - تاکستان خیابان شهید رجایی
زینالی تاکستان قزوین- تاکستان
سورتیچی تاکستان شهر ضیاء آباد
شجاعی شبانه روزی تاکستان بوئین زهرا
غیاثوند شبانه روزی تاکستان چهار راه غفاری- کوچه عدالت
گروه ای اشرف تاکستان خیابان امام خمینی
لشگری شبانه روزی تاکستان اقبالیه
محسنی تاکستان خیابان غفاری
محمودی تاکستان خیابان غفاری
مقدم ضیابری تاکستان نرجه
مهدوی نیا شبانه روزی تاکستان محمدیه
مهران تاکستان خیابان امام خمینی
نجفی تاکستان فلکه بسیج
همتی تاکستان خیابان شهید رجایی
عنبری روزبهانی شبانه روزی تاکستان آبیک ـ خ طالقانی
شکرگزار شبانه روزی تاکستان الوند ـ خ امام
مرکزی شبانه روزی تاکستان قزوین- خ شهید بابایی
محمود زاده (صدرا) شبانه روزی تاکستان قزوین - خ غیاث آباد کوچه استخر
اخوان شبانه روزی تاکستان قزوین – شهرک کوثر
قانون شبانه روزی تاکستان قزوین ـ خ بوعلی
نوذری شبانه روزی تاکستان قزوین ـ خ شهید بابایی
جعفری منش شبانه روزی تاکستان قزوین ـ خ فردوسی
سمساری شبانه روزی تاکستان قزوین – خ نادری
بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان بیمارستانی تاکستان تاکستان