داروخانه های صومعه سرا

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر کیا موسوی روزانه صومعه سرا خیابان سردار جنگل
آریا روزانه صومعه سرا خیابان میدان پاسداران
دکتر کرباسی روزانه صومعه سرا خیابان برشنورد
دکتر کهنسال شبانه روزی صومعه سرا خیابان برشنورد
دکتر فرد صمیمی روزانه صومعه سرا خیابان برشنورد
نظامی روزانه صومعه سرا خیابان امام خمینی
نیک سرشت روزانه صومعه سرا خیابان برشنورد