داروخانه های سرایان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر رضا رمضانی اکبری روزانه سرایان خیابان امام خمینی (ره) - نبش امام خمینی 1
دکتر مریم شرفی نیمه وقت سرایان خیابان امام خمینی - جنب امام خمینی 2
مرکز بهداشتی درمانی آیسک نیمه وقت سرایان شبکه بهداشت و درمان سرایان