داروخانه های سرخس

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شرکت گاز - سرخس بیمارستان شرکت گاز
بیمارستان لقمان حکیم شبانه روزی/دولتی سرخس خیابان فرمانداری - جنب فرمانداری
تامین اجتماعی سرخس - - سرخس خراسان رضوی - سرخس
دکتر حاجیان فرید تمام وقت سرخس بلوار طاقانی غربی - مقابل بانک تجارت
دکتر رستم زاده تمام وقت سرخس خیابان امام خمینی - کوچه بانک رفاه - پلاک 25
دکتر ریحانی تمام وقت سرخس خیابان امام خمینی - نبش امام خمینی 9
دکتر قهرمان شبانه روزی سرخس خیابان طالقانی غربی - جنب بانک ایرانیان
دکتر محمودی تمام وقت سرخس خیابان طالقانی شرقی - پلاک 547
بیمارستان شرکت گاز سرخس تمام وقت/دولتی سرخس بیمارستان شرکت گاز