داروخانه های سقز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تأمین اجتماعی روزانه سقز بیمارستان تأمین اجتماعی
دکتر احمدنژاد روزانه سقز خیابان آزادگان
دکتر احمدی پور روزانه سقز میدان جمهوری اسلامی- کوچه آزمایشگاه رازی
دکتر اسماعیل زاده روزانه سقز میدان جمهوری اسلامی
دکتر اعتمادپور روزانه سقز میدان جمهورس اسلامی
دکتر امان الهی شبانه روزی سقز میدان شهدا- نبش کوچه شهدا- کوچه یاسمن
دکتر بابک روزانه سقز میدان آزادی- کوچه اسکندری
دکتر تقی زاده روزانه سقز میدان آزادی- مجتمع تجاری دماتی رفاهی
دکتر خسروی روزانه سقز خیابان امام -بالاتر از بانک ملت- روبروی پارکینگ شهردازی
دکتر سعیدپور روزانه سقز کردستان- سقز
دکتر صالحی روزانه سقز میدان جمهوری اسلامی- پاساز مهدی
دکتر غنچه رزوانه سقز خیابان آزادگان
دکتر قدرتی روزانه سقز خیابان امام
دکتر محسنی شبانه روزی سقز داخل بیمارستان امام خمینی
دکتر میرزاپور روزانه سقز خیابان جمهوری- روبروی ساختمان پزشکان یاس
دکتر یزدان پناه شبانه روزی سقز خیابان امام- جنب آزمایشگاه مهر