داروخانه های رودسر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آریا روزانه رودسر خیابان امام خمینی
بزرگ ابراهیمی روزانه رودسر خیابان امام خمینی- خیابان روبروی بانک رفاه
بیمارستان شهید انصاری خاص رودسر خیابان رودسر
حکمت روزانه رودسر خیابان انقلاب
دکتر توسلی روزانه رودسر خیابان گسکر محله- خیابان جنب بانک ملی
دکتر زرگران شبانه روزی رودسر خیابان امام خمینی
دکتر نجفی روزانه رودسر خیابان انقلاب
دکتر نوروزی روزانه رودسر خیابان مدرس
رازی روزانه رودسر خیابان امام خمینی
سلامت روزانه رودسر خیابان انقلاب
صحت روزانه رودسر خیابان امام خمینی