داروخانه های راور

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
سلحشوری - راور خیابان امام - روبرروی کوچه مرکز بهداشت - پلاک 135
دکتر بلوچی روزانه راور خیابان امام خمینی - جنب کوچه شماره 10
داخلی بیمارستان علی ابن ابیطالب - راور خیابان امام خمینی - داخل بیمارستان علی ابن ابیطالب
الهام مددی روزانه راور خیابان امام خمینی - روبروی آگاهی
شفیعی روزانه راور خیابان امام خمینی - نبش کوچه 12
بیمارستان علی ابن ابیطالب روزانه راور خیابان امام خمینی داخل بیمارستان علی ابن ابیطالب
دکتر شفیعی روزانه راور راور-خیابان امام خمینی کوچه شماره 12
دکتر منتظر روزانه راور راور-خیابان امام خمینی جنب اداره مخابرات