داروخانه های رامیان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر اسدپور نیمه وقت عصر رامیان روستای رضا آباد- سمت چپ جاده علی آباد
دکتر بروسان روزانه رامیان خیابان امام خمینی
دکتر مازندرانی روزانه رامیان خیابان امام خمینی- روبروی فرمانداری
دکتر کاسبی روزانه رامیان روستای تاتارعلیا