داروخانه های قروه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تأمین اجتماعی روزانه قروه درمانگاه تأمین اجتماعی
دکتر اسلامی روزانه قروه خیابان شریعتی
دکتر برزگر روزانه قروه خیابان پروین اعتصامی- جنب اورژانس شهید عبدالملکی
دکتر جولا روزانه قروه میدان اتحاد- جهنب بازار روز
دکتر رضیان روزانه قروه میدان اتحاد
دکتر فریدونیان روزانه قروه خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی- کوچه شهید عبدالملکی
دکتر فلاح روزانه قروه میدان اتحاد- کوچه سرچشمه
دکتر گوهری روزانه(عصرکار) قروه خیابان شریعتی- کوچه شفا2
دکتر کاظمی روزانه قروه سریش آباد -میدان شهدا -جنب بانک تجارت
دکتر کرمی شبانه روزی قروه بیمارستان شهید بهشتی
دکتر کریمی روزانه قروه خیابان شریعتی
شفا(دکتر سلیمانی) روزانه قروه خیابان شریعتی- ساختمان درمانگاه مهدیه
دکتر رضایی روزانه قروه خ سیدجمال الدین