داروخانه های اسکو

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان امام خمینی روزانه اسکو خیابان امام خمینی
دکتر اسماعیل زاده روزانه اسکو خیابان طالقانی
دکتر دانائی روزانه اسکو خیابان امام - روبروی آموزش و پرورش
دکتر شاه صفی شبانه روزی اسکو خیابان امام