داروخانه های نی ریز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
توحید - نی ریز ولیعصر
دکتر رستگار - نی ریز طالقانی
دکتر رستمی - نی ریز قدس- جنب درمانگاه شهید فقیهی
دکتر ژاله روزانه نی ریز قدس- کوچه شش- روبروی مطب دکتر فتاحی
دکتر صادق روزانه نی ریز قدس- کوچه جنب بانک ملت- ساختمان کوروش
دکتر منصوری - نی ریز طالقانی
دکتر هاجر قائمی - نی ریز ولیعصر
نیک اقبال - نی ریز طالقانی
دکتر مبارکی روزانه نی ریز قدس-جنب درمانگاه شهید فقیهی
دکتر اطمینان روزانه نی ریز طالقانی
دکتر شاهسونی روزانه نی ریز طالقانی
دوستان روزانه نی ریز طالقانی