داروخانه های نهبندان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید آتشدست روزانه نهبندان بلوار امام خمینی
دکتر عصمت علی نژاد مفرد شبانه روزی نهبندان مقابل بیمارستان شهید آتشدست
دکتر علی اصغر فرهنگیان نیمه وقت نهبندان مقابل اداره تامین اجتماعی
دکتر مریم ساسولی (سینوهه) روزانه نهبندان بلوار امام رضا - جنب بانک کشاورزی