داروخانه های مینو دشت

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
حیدری - مینو دشت خیابان امام خمینی
بیمارستان فاطمه الزهرا - مینو دشت خیابان پاسداران
دکتر صمیمی - مینو دشت خیابان پاسداران- ساختمان نوروزی
دکتر دانشی - مینو دشت خیابان شهید آوینی- روبروی آتش نشانی
آق پور قابوس - مینو دشت خیابان شهید مصطفی
دکتر خورشیدی - مینو دشت روستای دوزین
دکتر یگان محمد دوجی - مینو دشت میدان امام خمینی