داروخانه های مهریز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
رضایی تمام وقت مهریز خیابان شهید مطهری- روبروی اورژانس بیمارستان
فرقانی نیمه وقت مهریز بلوار امام خمینی- جنب خانه سالمندان
منتظر تمام وقت مهریز بلوار هفتم تیر- روبروی بیمارستان
نقیب زاده تمام وقت مهریز بغداد آباد