داروخانه های مریوان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
خوارزمی شبانه روزی مریوان خیابان سید قطب
دکتر اخترکاوان روزانه مریوان میدان سرباز
دکتر ایمامی روزانه مریوان خیابان رسالت- جنب آزمایشگاه دانش
دکتر برزآبادی روزانه مریوان خیابان شبرنگ
دکتر خاوری روزانه مریوان بلوار رسالت
دکتر خردمند شبانه روزی مریوان میدان شهید فهمیده- داخل بیمارستان بوعلی
دکتر لطفی شبانه روزی مریوان بلوار رسالت- داخل بیمارستان فجر
دکتر مهرنیا روزانه(نیمه وقت) مریوان بلوار رسالت- میدان شهید فهمیده
دکتر مکاری روزانه مریوان بلوار رسالت