داروخانه های لنگرود

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر ابراهیمی روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر باباپور خاص لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر تدریسی روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر حسینی روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر شعبانی شبانه روزی لنگرود خیابان آزادی
دکتر غفاری روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر مسیحا روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر مقدم روزانه لنگرود خیابان امام خمینی
دکتر مهدی نیا شبانه روزی لنگرود خیابان شریعتی
دکتر نژاد شمسی نیمه وقت عصر لنگرود خیابان امام خمینی
سینا روزانه لنگرود خیابان شریعتی
میثاقیه روزانه لنگرود خیابان شریعتی
یگانه روزانه لنگرود خیابان امام خمینی