داروخانه های خاش

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
15 خرداد - خاش خیابان امام خمینی (ره)- روبروی بانک ملی مرکزی
پاستور تمام وقت خاش خیابان مراد ریگی
تفتان تمام وقت خاش خیابان امام خمینی (ره)- فلکه بیمارستان - مقابل اورژانس
جالینوس شبانه روزی خاش خیابان امام خمینی (ره)- جنب بانک رفاه مرکزی- ساختمان پزشکان خاتم الانبیاء(ص)
جلوه گری تمام وقت خاش خیابان امام خمینی (ره)- روبروی شهرداری
دکتر چرکزی تمام وقت خاش خیابان امام خمینی (ره)- نبش خیام
رازی تمام وقت خاش خیابان امام خمینی (ره)- روبروی دارایی
15خرداد شبانه روزی خاش خاش- خ. امام خمینی (ره)- روبروی بانک ملی مرکزی