داروخانه های کازرون

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
آلمانی - کازرون ابوذر
اقبال - کازرون سلمان فارسی- نبش کوچه دارالقران- پلاک 1
درمانگاه نیروی هوائی ارتش - کازرون میدان شریفی
دکتر رحیمی - کازرون فارس- کازرون
دکتر ابطحیان - کازرون شهدا شمالی
دکتر برادران - کازرون ابوذر
دکتر جوکار - کازرون ولیعصر
دکتر خشنود - کازرون ابتدای سلمان فارسی
دکتر دهقان - کازرون شهدا جنوبی
دکتر رضوی - کازرون سلمان فارسی- کوچه دارالقرآن
دکتر روغنی - کازرون سلمان فارسی
دکتر سبزواری - کازرون حضرتی
دکتر طیبی پور - کازرون شهدای جنوبی
شاه امیر طباطبایی روزانه کازرون ولیعصر
دکتر اردشیری روزانه کازرون شهدا شمالی
دکتر جهانبخشی روزانه کازرون ابوذر
دکتر شجاعی روزانه کازرون ابوذر
دکتر دهقانی روزانه کازرون سلمان فارسی
دکتر بنان خورشید روزانه کازرون شهدای جنوبی
دکتر آصف جاه روزانه کازرون سلمان فارسی کوچه دارالقرآن
دکتر محمدزاده شبانه روزی کازرون حضرتی
دکتر رحمانی زاد روزانه کازرون شهداجنوبی
دکتر مهرورز شبانه روزی کازرون میدان شریفی
دکتر بستانیان روزانه کازرون سلمان فارسی-نبش کوچه دارالقران پلاک 1
دکتر مستوفی روزانه کازرون ابتدای سلمان فارسی