داروخانه های کنگان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر کلاگر روزانه کنگان بلوار امام خمینی - خیابان وحدت
دکتر حاجیانی روزانه کنگان بلوارامام
دکتر رضا قلی پور روزانه کنگان بلوار امام
دکتر زارعی روزانه کنگان بلوار امام
دکتر شفیعی شبانه روزی کنگان بلوار امام
دکتر مظفری روزانه کنگان بلوار امام خمینی - خیابان هفده شهریور