داروخانه های کلیبر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان امام خمینی شبانه روزی کلیبر خیابان شهید یحیی ایمانی
دکتر خوشبخت روزانه کلیبر خیابان امام - روبروی بانک ملی
دکتر محمدی - کلیبر روبروی کلینیک کوثر