داروخانه های کلاله

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر رضایی روزانه کلاله خیابان مختومقلی
پاستور روزانه کلاله خیابان مختومقلی جنب مطب دکتر عبدالله زاده
پیام روزانه کلاله خیابان مختومقلی جنب کوچه شهید باهنر
دکتر ادیب روزانه کلاله خیابان فراقی
دکتر سعیدی شبانه روزی کلاله خیابان مختومقلی نبش کوچه مسکین قلیچ
دکتر کر روزانه کلاله خیابان فراغی بعد فراغی سوم
بیمارستان حضرت رسول اکرم کلاله میدان الغدیر
دکتر کاغذی روزانه کلاله روستای پیشکمر