داروخانه های هندیجان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر درویش خصوصی - روزانه هندیجان خیابان بسیج – روبروی مطب دکتر چاروسایی
دکتر فرخی خصوصی - روزانه هندیجان خیابان بسیج – روبروی مطب دکتر درخشنده