داروخانه های فردوس

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهید دکتر مصطفی چمران - فردوس خیابان مطهری
دکتر حسن پور رفعتی روزانه فردوس خیابان مطهری شمالی - روبروی بیمارستان شهید دکتر چران
دکتر علی مدبر شبانه روزی فردوس خیابان مطهری شمالی - جنب دارالشفا امام حسین (ع)
دکتر مریم محمد پور روزانه فردوس خیابان مطهری شمالی - نبش مطهری 33
دکتر مریم مقربی روزانه فردوس خیابان مطهری جنوبی - جنب کلینیک فرهنگیان
مرکز بهداشتی درمانی ارسک نیمه وقت فردوس شبکه بهداشت و درمان فردوس