داروخانه های فاروج

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان شهدا روزانه فاروج شهید موفق - بیمارستان شهدای فاروج
دکتر طالب زاده روزانه فاروج شهید موفق
دکتر میهن پرست روزانه فاروج شهید موفق
دکتر ناظمی روزانه فاروج شهید موفق