داروخانه های اسفراین

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی (ره) روزانه اسفراین خیابان امام رضا (ع) - بیمارستان امام (ره)
درمانگاه تامین اجتماعی روزانه اسفراین خیابان امام رضا (ع) - بلوار کشاورز
دکتر آراسته روزانه اسفراین حاشیه میدان امام
دکتر پور آبادی روزانه اسفراین خراسان شمالی - اسفراین
دکتر رضائی نوعی روزانه اسفراین خیابان امام (ره) - روبروی مسجد جامع
دکتر سامی روزانه اسفراین خیابان طالقانی - روبروی بانک کشاورزی
دکتر شه پرست شبانه روزی اسفراین خیابان امام (ره) - جنب درمانگاه خیریه انصار
دکتر صفری روزانه اسفراین میدان امام (ره) - جنب بانک سپه مرکزی
دکتر غالب (رازی) روزانه اسفراین خیابان طالقانی - جنب بانک تجارت
دکتر قربانزاده روزانه اسفراین خیابان امام (ره) - روبروی درمانگاه خیریه انصار
مولوی روزانه اسفراین چهار راه ساعت - پاساژ فردوسی