داروخانه های دورود

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان 7 تیر بیمارستان دورود بلوار امام- میدان بسیج
بیمارستان نرگس بیمارستان دورود میدان آزادگان- بلوار آیت اله مدرس
درمانگاه شهدای کارگر درمانگاه دورود هشتصد دستگاه - کوی شهید بهشتی
دکتر آسترکی تمام وقت دورود خیابان شریعتی –روبروی خیابان ناصرخسرو -جنب مطب دکتر رستائیان
دکتر امین تمام وقت دورود خیابان شریعتی -کوچه فردوس چهارم
دکتر ایمانی تمام وقت دورود خیابان شریعتی- روبروی سینما- جنب ساختمان پزشکان
دکتر بیاتی تمام وقت دورود میدان فرمانداری- خیابان شریعتی- روبروی خیابان 15 متری
دکتر پسنی شبانه روزی دورود میدان امام حسین- ابتدای خیابان کندوان -جنب درمانگاه سید مصطفی خمیینی
دکتر صابر پور تمام وقت دورود میدان فرمانداری -جنب مطب دکتر فضائلی
دکتر علیپور تمام وقت دورود نبش میدان مرکزی امام رضا-روبروی بانک ملی مرکزی
دکتر علیمحمدی (مرکزی ) تمام وقت دورود خیابان کندوان - کوچه پردیس اول
دکتر غازی نیمه وقت دورود میدان فرمانداری -روبروی بانک ملی
دکتر فرامرزی تمام وقت دورود خیابان کندوان - کوچه پردیس اول
دکتر گودرزی تمام وقت دورود میدان امام حسین- ابتدای خیابان کندوان -جنب درمانگاه سید مصطفی خمیینی
دکتر لشنی تمام وقت دورود خیابان شریعتی – کوچه شهید قائدرحمتی- پلاک 2
دکتر مرادی تمام وقت دورود میدان فرمانداری - ابتدای خیابان کندوان
دکتر یاراحمدی تمام وقت دورود بلوار 60 متر جنب بانک ملت
صداقت تمام وقت دورود میدان فرمانداری (امام حسین ) – جنب بانک کشاورزی