داروخانه های درگز

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان امام خمینی - درگز شبکه بهداشت و درمان درگز
دکتر الیاس پور تمام وقت درگز بلوار امام خمینی - نبش کوچه اشکانی
دکتر تقی زاده ، دانا تمام وقت درگز بلوار صیاد شیرازی - بعداز چهارراه نوخندان - پلاک 292
دکتر صادقی لطف آبادی - درگز خیابان امام خمینی - نبش کوچه کوشک - پلاک فرعی از 22 اصلی
دکتر صالحی ، حسن شبانه روزی درگز خیابان صیاد شیرازی - مقابل بیمارستان امام خمینی - پلاک 2407
بیمارستان امام خمینی درگز تمام وقت/دولتی درگز شبکه بهداشت و درمان درگز