داروخانه های چالدران

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر رشیدی روزانه چالدران چالدران -خ سعدی
بیمارستان شهید بهشتی بیمارستانی چالدران چالدران خ امام علی