داروخانه های بروجن

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر میرزاوند روزانه بروجن خیابان طالقانی
دکتر ناصری روزانه بروجن بلوار شهید بنایی
رازی روزانه بروجن خیابان طالقانی – میدان ملت
ابن سینا روزانه بروجن بلوار بوعلی – ساختمان پزشکان
جالینوس روزانه بروجن -
دکتر پور حیدر شبانه روزی بروجن بلوار رسالت ( ملت )
دکتر شایق شبانه روزی بروجن کلینیک سپاه – ش فکس = 34229670
شهداء روزانه بروجن بلوار رسالت
نوین روزانه بروجن بلوار منتظری