داروخانه های بیجار

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
تأمین اجتماعی روزانه بیجار بیمارستان تأمین اجتماعی
دکتر ابروش شبانه روزی بیجار داخل بیماستان امام حسین
دکتر رحیمی کامیار روزانه بیجار خیابان آزادگان
دکتر زندیه روزانه بیجار خیابان توحید
دکتر فرمانی روزانه بیجار خیابان شهدا
دکتر موسی زاده روزانه بیجار خیابان توحید- ساختمان پزشکان نریمان
دکتر وفایی روزانه بیجار خیابان شهدای شمالی