داروخانه های بندر انزلی

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
پیمان روزانه بندر انزلی خیابان مطهری- خیابان جنب اداره برق
دکتر آراسته خوی روزانه بندر انزلی خیابان مطهری -روبروی شیرینی سرای برگ سبز
دکتر پورعباس روزانه بندر انزلی خیابان غازیان- خیابان طالقانی
دکتر تیمور پور شبانه روزی بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر جلالی روزانه بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر خاتمی روزانه بندر انزلی خیابان طالقانی
دکتر خیری روزانه بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر رافت روزانه بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر رستمیان روزانه بندر انزلی خیابان غازیان
دکتر سودبخش روزانه بندر انزلی خیابان شهید مدنی
دکتر شاهرخی روزانه بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر صمتی روزانه بندر انزلی خیابان غازیان- خیابان طالقانی
دکتر عادلی روزانه بندر انزلی خیابان امام خمینی
دکتر عنایتی روزانه بندر انزلی خیابان ایستگاه تالش مجتمع پزشکی آریا
دکتر فرازمند روزانه بندر انزلی خیابان مطهری- خیابان روبروی چراغ برق
دکتر ماشین چی روزانه بندر انزلی خیابان مطهری
دکتر میرقاسمی شبانه روزی بندر انزلی خیابان غازیان- خیابان طالقانی
سینا روزانه بندر انزلی خیابان مطهری