داروخانه های آستانه اشرفیه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
امین - آستانه اشرفیه خیابان شریعتی
دکتر پور اقائی - آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی
دکتر جلالی - آستانه اشرفیه خیابان دکتر بهشتی
دکتر جهش - آستانه اشرفیه خیابان امام خمینی
دکتر حدادی - آستانه اشرفیه خیابان آیت اله وحید
دکتر طالب پور - آستانه اشرفیه خیابان شهید بهشتی
دکتر فرسام - آستانه اشرفیه خیابان شهید مطهری
قدس - آستانه اشرفیه خیابان شهید مطهری