داروخانه های عجبشیر

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
داخل بیمارستان عجبشیر - عجبشیر بلوار22بهمن - میدان بسیج
نیک - عجبشیر خیابان امام - جنب بانک صادرات
مهر(دکتر رابط-دکتر ثامنی) - عجبشیر خیابان امام - جنب بانک ملی
دکتر اشرفیان - عجبشیر خیابان امام - روبروی پاساژ نور
دکتر نصیری - عجبشیر خیابان امام - فاز دوم شریعتی - روبروی پزشکی قانونی
دکتر قهرمانی - عجبشیر خیابان امام - بازار طالقانی