داروخانه های ابرکوه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
ابو علی سینا شبانه روزی ابرکوه خیابان شهید صدوقی
امینی تمام وقت ابرکوه یزد- ابرکوه
روحی تمام وقت ابرکوه فلکه امام حسین
ستار تمام وقت ابرکوه خیابان مطهری