داروخانه های گلوگاه

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بیمارستان ثامن الائمه بیمارستانی گلوگاه بلوار کمربندی شرقی
خورشید کلا مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه عبور سوم
دکتر حسینی روزانه گلوگاه مازندران- گلوگاه
دکتر حقانی نیمه وقت عصر گلوگاه روستای لمراسک گلوگاه - جنب مرکز بهداشتی و درمانی لمراسک
دکتر معصومی روزانه گلوگاه مازندران- گلوگاه
شبانه روزی رستمی شبانه روزی گلوگاه مازندران- گلوگاه
قلعه پایان مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه خیابان شهید فلاح
گلوگاه - یک - گلوگاه خیابان بهداری
لمراسک مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه بلوار امام خمینی
مهدیرجه مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه اول محله
نیالا مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه جاده سراسری جنب سکو شیر
دکتر حسنی روزانه گلوگاه خیابان امام خمینی
دکتر بدیعی شبانه روزی گلوگاه میدان 22بهمن
دکتر لطفی روزانه گلوگاه میدان 22بهمن - خیابان 15خرداد
دکتر خواجه نبی روزانه گلوگاه میدان 22بهمن- نبش خیابان طالقانی
گلوگاه یک مرکز بهداشتی درمانی گلوگاه خیابان بهداری