داروخانه های گرمی

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
بابازاده روزانه گرمی خیابان امام - روبروی مسجد جامع - پلاک 42 فرعی از 120 اصلی
صابر روزانه گرمی خیابان امام - پایین تر ازمسجد جامع
قهرمانی فر شبانه روزی گرمی محوطه داخلی بیمارستان ولایت
نخستین روزانه گرمی خیابان امام - روبروی مسجد جامع
نیک زاده روزانه گرمی خیابان امام-روبروی مسجد جامع