داروخانه های کمیجان

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
صحت تمام وقت کمیجان خیابان امام خمینی -پلاک 87
مرکز روستایی چهرقان مرکز بهداشت کمیجان کمیجان روستای چهرقان
مرکز روستایی خسروبیگ مرکز بهداشت کمیجان کمیجان روستای خسروبیگ
مرکز روستایی سمقاور مرکز بهداشت کمیجان کمیجان روستای سمقاور
مرکز روستایی وفس مرکز بهداشت کمیجان کمیجان روستای وفس
مرکز شهر روستایی کمیجان - - کمیجان مرکزی- کمیجان
مرکز شهری روستایی میلاجرد مرکز بهداشت کمیجان کمیجان میلاجرد
مرکزروستایی اسفندان مرکز بهداشت کمیجان کمیجان روستای اسفندان
مرکزی تمام وقت کمیجان خیابان امام خمینی