داروخانه های نقده

نام داروخانه نوع داروخانه شهر آدرس
دکتر حسن زاده < ایران> شبانه روزی بیمارستانی نقده خیابان امام پلاک 129
دکتر سلطانی روزانه نقده خیابان امام کوچه شهید محرمی
دکتر سلیمانی روزانه نقده خیابان امام پلاک 2888/84
دکتر مردی روزانه نقده خیابان امام
دکتر ناظریان روزانه نقده خیابان دانشگاه - تقاطع خیابان شهید چمران و جام جم
دکتر نجفقلی زاده نیمه وقت نقده فلکه ژاندامری - جنب درمانگاه سپاه
دکتر کاوه شبانه روزی نقده خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان
شهید علمی روزانه نقده فلکه ژاندارمری سابق
نصیرپور(اورمان) - نقده فلکه شهدا
دکتر بانی زاوشتی شبانه روزی بیمارستانی نقده داخل بیمارستان
نصیرپور<اورمان> روزانه نقده فلکه شهدا